fbpx
 • Ring oss: 010-516 80 00
 • Maila oss: info@mechanum.com
 • Våra öppettider: Vardagar: 7-18 (Malmö 06: 30-18 & Tagene 7-17) Lör-, sön-& helgdagar: Stängt

Mechanum Uppförandekod

Mechanum är en märkesauktoriserad verkstad med tre huvudsakliga affärsområden – Service, skada och grossist. Vi företräder de ledande bilmärkena och har ett unikt fullserviceerbjudande åt såväl företag, privatpersoner och försäkringsbolag.

Vi är fullt medvetna om det ansvar vi bär gentemot våra kunder, anställda, aktieägare, affärspartners och samhället. Vi har en stark värdegrund i våra värderingar – Ansvar, Engagemang, Lagarbete och Vilja att utvecklas – som tillsammans med vår uppförandekod ger oss en strikt uppsättning etiska riktlinjer som vägleder oss i vår verksamhet.

Uppförandekoden gäller även våra leverantörer.

AFFÄRSETIK OCH AFFÄRSPRINCIPER

Vi följer lagar och förordningar
Mechanum följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

Vi accepterar inte korruption
Vi agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Det innebär bland annat att:

 • Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.
 • Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter. Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska detta rapporteras.
 • Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta. Vi varken ger eller tar emot gåvor eller tjänster med ett värde som är orimligt sett till storleken eller potentialen på affären. Vi anpassar oss till affärspartners regler om gåvor, representation med mera, om dessa är striktare än Mechanums.

Vi följer konkurrensrättsliga lagar
Vi driver verksamhet enligt gällande konkurrenslagstiftning på de marknader där vi är verksamma. Vi agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

 • Vi accepterar inte någon form av olaglig konkurrensbegränsande åtgärd, såsom till exempel prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.
 • Vi agerar korrekt och ägnar oss inte åt otillbörlig påverkan eller att manipulera så att konkurrensen snedvrids.

Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

 • Vi följer gällande lagar och förordningar för att bekämpa penningtvätt
 • Alla ekonomiska transaktioner och rapportering följer bolagets redovisningsprinciper och överensstämmer med gällande lagar, normer och regler.

Dataskydd och avslöjande av information
Vi följer relevanta dataskydds- och säkerhetslagar samt respektive förordningar, i synnerhet när det gäller personuppgifter om kunder, konsumenter, anställda och aktieägare. Dessa krav skall uppfyllas när personuppgifter samlas in, bearbetas, överförs eller används.

Vi skall skydda konfidentiell information och endast använda den på ett lämpligt sätt – Det innebär att vi inte avslöjar information som inte är känd för allmänheten.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.

 • Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.
 • På våra arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa Mechanums riktlinjer och arbetsplatsens regler. Medarbetare tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö. Vi tänker till i vardagen och är rädda om varandra och oss själva.
 • På våra arbetsplatser skall det finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.
 • Vi arbetar för att hela värdekedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en sund och säker arbetsmiljö.

Vi verkar för jämställdhet och mångfald
Alla människors lika värde är en självklarhet. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering
Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och agera. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.

Vi accepterar inte barnarbete
Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Som barn räknas här en person under 15 år, om inte lagstiftning föreskriver en högre minimiålder. Arbetstagare under 18 år ska särskild skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet, som tex nattarbete.

Vi accepterar inte tvångs- och skuldarbete
Arbete ska ske på frivillig grund. Personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete. Arbetstagare ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass. Illegal arbetskraft får inte användas.

Vi värnar rätten till föreningsfrihet
Vi accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar. Arbetstagare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera trakasserier och repressalier, även i länder där rätten att organisera sig är begränsad eller förbjuden.

Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
Vi accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning eller ILOs kärnkonventioner.

 • Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.

MILJÖ

Vi värnar om klimat och miljö
Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat, bland annat genom att källsortera och ständigt sträva efter att vara resurseffektiva. Vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav. Våra medarbetare ska ha relevant kompetens baserat på arbetsuppgifternas påverkan på miljön.

EFTERLEVNAD

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs
Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.

Leverantörer uppmanas slå larm vid misstanke om brott mot uppförandekoden eller lagstiftning. I första hand görs detta till ansvarig inköpare på Mechanum. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera till samtliga medlemmar i Mechanums ledningsgrupp.

Den som slår larm ska kunna känna sig trygg att göra detta utan negativa följder.

Kontroll av leverantörer
Mechanum förbehåller sig rätten att, efter skäligt varsel, kontrollera att kraven i uppförandekoden efterlevs. Mechanum uppmuntrar sina leverantörer att genomföra sina egna bindande riktlinjer för etiskt uppförande.

Alla brott mot åligganden som anges i denna uppförandekod anses vara ett väsentligt avtalsbrott av leverantören. Om en leverantör upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avveckla.

Denna uppförandekod är fastställd och beslutad av Mechanums styrelse
2020-12-14