fbpx
 • Ring oss: 010-516 80 00
 • Maila oss: info@mechanum.com
 • Våra öppettider: Vardagar: 7-18 (Malmö 06: 30-18 & Tagene 7-17) Lör-, sön-& helgdagar: Stängt

Assistans

Hjälp på vägen

Opel Assistans

Alltid beredda att hjälpa dig om din bil går sönder eller om du råkar ut för en olycka. Alla Opel har 3 års fabriksassistans från första registreringsdatum.

Boka här

Vid problem – Ring Opel Assistans

Opel Assistans+

När du låter oss ta hand om din Opel med vår Originalservice får du 1 års Opel Assistans+*, serviceaktiverad assistans, utan extra kostnad. Opel Assistans+ ger dig trygg och kostnadsfri hjälp vid driftstopp 24 timmar om dygnet i Sverige och ute i Europa.

Opel Assistans+ gäller vid driftstopp på grund av tekniskt fel, punktering, bränslebrist samt vid förlust av eller inlåsning av startnyckel.

*Opel Assistans+ ingår fram till nästa ordinarie servicetillfälle eller max 1 år, under förutsättning att brister som kan orsaka driftstopp och som påpekats i samband med servicetillfället åtgärdas av Opelauktoriserad verkstad med Opel Originaldelar. Gäller ej Opel 4+ Service. Opel Assistans+ förlängs vid Opel Service till dess bilen är 10 år gammal eller har körts 15 000 mil.

Vid behov ingår:

 • Hjälp på plats av assistanstekniker
 • Bilbärgning till närmaste märkesverkstad
 • Hyrbil i upp till 3 dygn
 • En hotellövernattning
 • Hemresa eller vidareresa med tåg eller flyg

Villkor för Opel Assistans+:
Giltighet och omfattning
Opel Serviceaktiverad Assistans gäller, efter service på auktoriserad Opel serviceverkstad, för bil från tidpunkt på dag då service utförts till nästa servicetillfälle enligt Opel serviceanvisning för bilen, dock max i 12 månader. Opel Service-aktiverad Assistans upphör att gälla den dag då bilen gått 15 000 mil eller senast då bilen blir 10 år räknat från första registreringsdatum i trafik enligt Vägtrafikregistret (VTR). Assistansservicen gäller för svenskregistrerad personbil importerad av Opel Sverige AB (med totalvikt upp till 3 500 kg) i standardutförande, som servats enligt Opels serviceprogram och anvisningar och som drabbats av driftstopp i Sverige eller i något av de länder som omfattas av Gröna-kort systemet eller under transport mellan dessa länder. Se vilka länder som ingår hos Trafikförsäkringsföreningen på www.tff.se. Med driftstopp avses nedan angivna händelser, under förutsättning att bilen har stannat oväntat och inte kan köras för egen maskin till verkstaden, eller att tillverkaren inte tillåter vidare körning av tekniska skäl och kräver av Opel Serviceaktiverad Assistans godkänd åtgärd på plats eller bärgning till verkstad.

Orsaker till driftstopp som ger rätt till assistansservice
Maskinhaveri, annat tekniskt eller elektriskt fel som är oförutsett och som inte är till följd av bristande underhåll. Bränslestopp som inte är till följd av feltankning, punktering, fel på billås eller obrukbar nyckel/fjärrkontroll/Smart Key.

Följande service lämnas
OBSERVERA att driftstoppet måste omgående anmälas till Opel, inom skälig tid från att händelsen inträffat. I annat fall gäller inte Opel Serviceaktiverad Assistans. Vi ombesörjer, utan kostnad för den som är berättigad till Assistansservice, följande:

 1. Reparation med mera
  Nödvändig reparation av bilen på platsen för driftstoppet om det är praktiskt möjligt och kostnaden för reparation är lägre än kostnaden för bärgning. Kostnader för reservdelar nödvändiga för reparationen ersätts inte. Hjälp att starta bilen vid strömlöst batteri (starthjälp), maximalt två gånger under en 12-månaders period. Låsöppning, vid fel på billås eller obrukbar nyckel/fjärrkon-troll/Smart Key. Kostnader för nya nycklar ersätts inte. Vid punktering som inte är till följd av kollision ombesörjs hjulbyte eller lagning med punkterings-spray. Eventuella kostnader för inköp av däck eller spray ersätts inte. Transport av bränsle vid bränslestopp. Kostnader för bränsle ersätts inte.
 2. Bärgning
  I det fall driftstoppet inte kan åtgärdas på plats, ombesörjer vi bärgning till närmaste auktoriserade Opelverkstad eller till annan av oss godkänd verkstad. Har släpvagn eller husvagn medförts bilen ombesörjer vi bärgning även av denna till samma verkstad.

Hyrbil
I händelse av driftstopp där bilen bärgats till verkstad och med längre varaktighet än en dag, ombesörjs och betalas hela dygnskostnaden och milkostnader för en hyrbil av likvärdig storlek. Hyrbilen tillhandahålles under längst tre (3) dygn, dock ej längre än reparationstiden och med en maximal bilhyra på 5 000 kr (inkl. moms). Kostnaden för bränsle, s.k. självriskreducering, parkeringsbiljetter, färjebiljetter, vägtullar, broavgifter etc. ersätts ej.

Vidaretransport
I händelse av driftstopp, med längre varaktighet än en dag och en hyrbil inte kan ordnas, erbjuds alternativ transport, i ekonomiklass, av bilens förare och passagerare till hemorten eller till resans slutmål dock maximalt 5 000 kr (inkl. moms). Transport till resans slutmål gäller under förut-sättning att kostnaden inte överstiger kostnaden för resan till hemorten.

Hotell
Om Opel inte, under det dygn driftstoppet inträffa-de, kan tillhandahålla hyrbil eller annan lämplig vidaretransport, ersätts övernattning på hotell, för bilens förare och passagerare, i maximalt ett (1) dygn upp till 5 000 kr (inkl. moms). Påföljande dag skall vi tillhandahålla hyrbil eller annan lämplig vidaretransport. Hotell anvisas av oss. Kostnad för mat, dryck, telefon etc. ersätts ej.

Hämtning av bil
När bilen är färdigreparerad ombesörjs tåg-transport eller annan lämplig transport för en person från hemorten eller resmålet för att hämta bilen med en kostnad på maximalt 1 000 kr (inkl. moms).

Tillgång till service
Opel ska tillhandahålla service enligt dessa villkor så snabbt som möjligt dygnet runt, oavsett veckodag. Förutsättningen är att Assistansservice finns tillgänglig. I vissa fall kan lokala omständigheter som de inte råder över, medföra att service inte kan ges i den form som villkoren anger. Alternativa lösningar blir då aktuella. Service som inte ombesörjs eller tillhandahålls av Opel eller som utförs utan föregående medgivande av oss ersätts ej.

Undantag och begränsningar:
Opel Serviceaktiverad Assistans gäller inte för bil som:

 • Brukas kommersiellt till exempel som taxi, trafikskolebil, budbil eller för korttidsuthyrning (hyrbil)
 • Är registrerad som militärfordon eller som utryckningsfordon
 • Deltar i tävlingsverksamhet eller tränar för sådan
 • Är avställd i Vägtrafikregistret

När du behöver assistans:
Befinner du dig i Sverige, ring: 0771-99 52 00
Befinner du dig utomlands, ring: +46 771 99 52 00

För att kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnummer och modell
 • Namn på och adress till bilens ägare
 • Beskrivning av händelsen samt tid och plats för när denna inträffade 

Assistansservice lämnas inte om:

 • Driftstoppet uppkommit eller orsakats avsiktligen, genom grov vårdslöshet eller till följd av bristande underhåll.
 • Föraren framfört bilen utan erforderligt körkort.
 • Driftstoppet uppkommit i samband med rattfylleri eller rattonykterhet. 
 • Driftstoppet inträffade när bilen var tillfälligt avställd, använts trots belagd med körförbud eller varit i ett sådant tillstånd att körförbud skulle ålagts om besiktning skett omedelbart före driftstoppet. 
 • Driftstoppet skett under tävling, träning för sådan tävling eller vid körning på bana eller område iordningställt för tävling eller tävlingsliknande aktivitet, körning i terräng eller vid militär eller polisiär användning.
 • Driftstoppet beror på felaktigt bränsle. 
 • Bilen redan befinner sig på verkstad för service eller annan åtgärd. 
 • Opel svarar inte heller för försenad eller utebliven Assistansservice som beror på krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse eller underleverantörs oförmåga att fullgöra åtaganden av orsak som här nämnts.

Återkrav
I samma utsträckning som Opel genom Opel Serviceaktiverad Assistans betalat ersättning eller utfört arbete enligt detta avtal, övertar Opel den assistansberättigades rätt att kräva ersättning av den som på grund av lag, garanti, försäkringsåtagande med mera kan vara ersättningsskyldig för skadan. Assistanskunden ska kostnadsfritt lämna oss det biträde som erfordras för att framställa nämnda krav.

Rättigheter
Detta åtagande innebär inte någon begränsning i kundens rättigheter enligt Nybilsgarantin eller Konsumentköplagen.


Läs mer om Mechanum
Oavsett vart du köpt din Opel finns vi här. Vi känner din bil innan och utan. Hos Mechanum får du hjälp med alla service- och reparationsarbeten samt garantireparationer. Allt vårt arbete utförs av märkesutbildade mekaniker, som enbart använder sig utav specialverktyg och Opels egna diagnosverktyg. För dig som bilägare betyder det att vi kan släcka tvåor från besiktningen, du har full garanti på allt arbete och du får en giltig stämpel i serviceboken. Vi arbetar uteslutande med originaldelar och samarbetar med alla försäkringsbolag.

 • Vi är en auktoriserad Opel-verkstad och utför alla förekommande service- och reparationsarbeten
 • Vi är en skadeverkstad som samarbetar med alla försäkringsbolag
 • Vi utför garantireparationer oavsett var du köpt din Opel
 • Vi utför av Opel beslutade aktions- och återkallningsarbeten
 • Vi ger en giltig stämpel i serviceboken
 • Vi släcker tvåor från din besiktning
 • Alla rikstäckande serviceavtal som köpts av Opel i Sverige gäller hos oss
 • Här kan du alltid betala med Opel-kortet